List of files:

5774_Parsha_Gems_10_Vayigash_(20131206).mp3
5774_Parsha_Gems_11_Vayechi_(20131213).mp3
5774_Parsha_Gems_12_Shemos_(20131220).mp3
5774_Parsha_Gems_13_Vaeira_(20131227).mp3
5774_Parsha_Gems_14_Bo_(20140103).mp3
5774_Parsha_Gems_15_Beshalach_(20140110).mp3
5774_Parsha_Gems_16_Yisro_(20140117).mp3
5774_Parsha_Gems_17_Mishpatim_(20140124).mp3
5774_Parsha_Gems_18_Trumah_(20140131).mp3
5774_Parsha_Gems_19_Tetzaveh_(20140207).mp3
5774_Parsha_Gems_20_Ki_Tisa_(20140214).mp3
5774_Parsha_Gems_21_Vayakhel_(20140221).mp3
5774_Parsha_Gems_22_Pekudei_(20140228).mp3
5774_Parsha_Gems_23_Vayikra_(20140307).mp3
5774_Parsha_Gems_24_Tzav-Purim_(20140314).mp3
5774_Parsha_Gems_25_Shmini-Parah_(20140321).mp3
5774_Parsha_Gems_26_Tazriah-HaChodesh_(20140328).mp3
5774_Parsha_Gems_27_Metzora_(20140404).mp3
5774_Parsha_Gems_28_Emor_(20140502).mp3
5774_Parsha_Gems_29_Behar_(20140509).mp3
5774_Parsha_Gems_30_Shlach_Lecha_(20140613).mp3
5774_Parsha_Gems_31_Korach_(20140620).mp3
5774_Parsha_Gems_32_Chukas_(20140627)_Pidyon_Shvuyim.mp3
5774_Parsha_Gems_33_Balak_(20140704).mp3
5774_Parsha_Gems_34_Pinchas_(20140711).mp3
5774_Parsha_Gems_35_Mattos_(20140718).mp3
5774_Parsha_Gems_36_Massei_(20140725).mp3
5774_Parsha_Gems_37_Devarim_(20140801).mp3
5774_Parsha_Gems_38_Shoftim_(20140829).mp3
5774_Parsha_Gems_39_Ki_Seitsei_(20140905).mp3
5774_Parsha_Gems_40_Ki_Savo_(20140912) Ki Savo.mp3
5774_Parsha_Gems_41_Nitzvavim-Vayeilech_Rosh_HaShana_(20140919).mp3
5774_Parsha_Gems__1_Noach_(20131004).mp3
5774_Parsha_Gems__2_Lech_Lecha_(20131011).mp3
5774_Parsha_Gems__3_Vayeira_(20131018).mp3
5774_Parsha_Gems__4_Chayei_Sarah_(20131025).mp3
5774_Parsha_Gems__5_Toldos_(20131101).mp3
5774_Parsha_Gems__6_Vayeitzei_(20131108).mp3
5774_Parsha_Gems__7_Vayishlach_(20131115).mp3
5774_Parsha_Gems__8_Vayeishev_(20131122).mp3
5774_Parsha_Gems__9_Miketz_(20131129).mp3
5775_Parsha_Gems_ 1_Lech_Lecha_(20141031).mp3
5775_Parsha_Gems_ 2_Vayeira_(20141107).mp3
5775_Parsha_Gems__1_Lech_Lecha_(20141031).mp3
5775_Parsha_Gems__2_Vayeira_(20141107).mp3
Chanuka 1 (20131101).mp3
Chanuka 2 (20131108).mp3
Chanuka 3 (20131115).mp3
Chanuka 4 (20131122).mp3
Chanuka 5 (20131129).mp3
default.php
Parsha Gems 1 Behaaloscha 5773 (20130524).mp3
Parsha Gems 2 Shlach Lecho 5773 (20130531).mp3
Parsha Gems 3 Korach 5773 (20130607).mp3
Parsha Gems 4 Chukas 5773 (20130614).mp3
Parsha Gems 5 Balak 5773 (20130621).mp3
Parsha Gems 6 Pinhas 5773 (20130628).mp3
Parsha Gems 7 Mattos-Masei 5773 (20130705).mp3
Parsha Gems 8 Devorim 5773 (20130712).mp3
Parsha Gems 9 Vaeschanan 5773 (20130719).mp3
Parsha Gems 10 Shoftim 5773 (20130809).mp3
Parsha Gems 11 Ki Teitzei 5773 (20130816).mp3
Parsha Gems 12 Ki Sisa 5773 (20130823).mp3
Parsha Gems 13 Nitzavim-Vayeilech 5773 (20130830).mp3
Parsha Gems 14 Inyanei Teshuva 5774 (20130913).mp3
Parsha_Gems_ 5_Vayeitzei_(20141128).mp3